Przeskocz do treści

Fundacja

W dniu 24 października 2018r. fundacja pod nazwą FUNDACJA PROJEKT EDUKACJA 162 została wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym
i rozpoczęła swoją działalność.

1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)
2. Statutowa działalność Fundacji jest działalnością odpłatną albo nieodpłatną.
3. Szczegółowe warunki, kryteria i formy prowadzenia działalności statutowej określa Zarząd Fundacji po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.