Przeskocz do treści

Wsparcie

Udziel wsparcia finansowego naszej Fundacji poprzez przekazanie wpłaty w formie DAROWIZNY i  skorzystaj  z  odliczenia  od  dochodu! Możesz także zostać naszym wolontariuszem.

Dane potrzebne do dokonania przelewu:
FUNDACJA PROJEKT EDUKACJA 162
ul. Powszechna 15
93-321 Łódź
KRS: 0000752023

mBank S.A.,
nr rachunku 53 1140 2004 0000 3102 7820 6709
Tytuł przelewu: DAROWIZNA na cele statutowe


Klauzula informacyjna dla Darczyńcy


Jednocześnie informujemy, że kwota darowizny dokonanej na rzecz organizacji pożytku publicznego, w tym przypadku naszej Fundacji, podlega odliczeniu od dochodu (przychodu) w wysokości nie większej niż 6% dochodu; Podatnik odliczenia darowizny pieniężnej dokonuje wyłącznie na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Podstawa prawna:
Podatnik, który w roku podatkowym przekazywał darowizny:
1) na cele:
• określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy lub równoważnym organizacjom określonych w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele,
• kultu religijnego,
• krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi - może dokonać odliczenia od dochodu (przychodu) kwoty dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu;
2) na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła – może dokonać odliczenia w pełnej kwocie dokonanej darowizny.
Źródło:
www.kip.gov.pl
www.finanse.mf.gov.pl