Przeskocz do treści

Realizacja celów Fundacji

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  • organizowanie zajęć i warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie nauki języków obcych oraz zajęć plastycznych, muzycznych, informatycznych, teatralnych, filmowych, sportowych oraz rekreacyjnych,
  • organizowanie zajęć kompensujących i wspierających rozwój uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji oraz koncertów,
  • organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
  • podejmowanie różnorodnych działań i akcji służących pozyskiwaniu środków finansowych i rzeczowych wykorzystywanych do realizacji celów Fundacji,
  • prowadzenie aukcji, loterii i zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • współpracę z placówkami zajmującymi się ochroną zdrowia oraz profilaktyką zdrowotną,
  • organizowanie imprez kulturalnych,
  • organizowanie różnorodnych form wypoczynku,
  • działalność wydawniczą, w tym tworzenie, prowadzenie, wydawanie, dystrybuowanie, wspieranie i finansowanie informatorów, broszur, czasopism, książek, filmów i innych publikacji multimedialnych oraz internetowych,
  • organizowanie, prowadzenie i finansowanie konkursów, fundowanie stypendiów, przyznawanie nagród,
  • refundację opłat za zewnętrzne egzaminy certyfikatowe z języków obcych,
  • pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
  • współpracę ze środowiskami nauki, oświaty, techniki i kultury oraz instytucjami gospodarczymi i organizacjami społecznymi w kraju i za granicą,
  • pozyskiwanie sponsorów wspierających finansowo i rzeczowo realizację celów Fundacji,
  • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w celach Fundacji,
  • współpracę z organami i instytucjami Unii Europejskiej w celach Fundacji.